Anne-Kjersti Hermanrud

G E O M E T R I S K E  K O N S T R U K S J O N E R
I den geometriske formens ikke litterære assosiasjonsfelt ligger muligheten til fritt arbeid i billedflaten. De kompositoriske mulighetene begrenses ikke av å skulle emulere noe «virkelig», men kun av maleriets egen logikk. Assosiasjoner av litterær karakter kan naturligvis ikke utelukkes ettersom all visuell informasjon vil kunne leses som refererende. Men, mitt arbeid med det nonfigurative maleri har ingen klare referanser eller konkret figurativt – naturalistisk eller litterært opphav. I det konkrete maleri ser jeg muligheten til å arbeide som en musiker uten ord, men med toner – skalaer, harmonier eller disharmonier, rytme og intervaller, og derved fristille tilskueren i forhold til vedkommendes referanserammer, og åpne for en annen dialog. Jeg tilstreber en ikkeverbal og intuitiv opplevelse og dermed en ikkeintellektuell forståelse. Det meditative aspektet ved komposisjonene forsterkes av formenes indre dialog -forholdet mellom form og ikkeform beskrives ikke bare av formenes innbyrdes forhold og form, men like viktig er fargenes dialog – komplimenterende eller komplementære og kontrasterende.