Vedtekter for foreningen Haugaland KunstVerk

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Haugaland KunstVerk og ble stiftet 10.01.2010

§ 2 Formål

Haugaland KunstVerk har som formål å tilrettelegge for drift av flerbruksbygg for kunst og kultur på Haugalandet. Gjennom driften av kulturhusene skal kunstnere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, film, kunsthåndverk, litteratur, musikk og teater.

Det er et mål at kulturhuset skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer og til nye og integrerte uttrykksformer.

For å realisere dette, skal vi skaffe til veie og innrede lokaler egnet til formålet, stille disse lokalene til rådighet for brukergruppene gjennom langsiktige leieavtaler og påse at lokalene brukes i samsvar med formålet.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Haugaland KunstVerk er en lukket forening. Styret og årsmøtet kan med alminnelig flertall bestemme å invitere personer til å bli medlem av foreningen.

Styret kan med 2/3 flertall ekskludere medlemmer.

Invitasjoner og eksklusjoner kan overprøves med 2/3 flertall av årsmøte.

Alle kan bli støttemedlem i foreningen.

Medlemmer kan ikke ekskluderes på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, legning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmene har én stemme hver ved årsmøte.

Støttemedlemmer har kun forslagsrett.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Godtgjørelse og refusjoner

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid og tapt arbeidsfortjeneste. Alle avtalte utgifter skal refunderes. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Alle utgifter og godtgjørelser skal enten være avtalt med årsmøtet eller styret.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Innkalling sendes primært pr. e-post og kunngjøres på foreningens nettsted. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Haugaland KunstVerk.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

 1. Årsmøtet skal:
 2. Behandle Haugaland KunstVerks årsmelding
 3. Behandle Haugaland KunstVerks regnskap i revidert stand
 4. Behandle innkomne forslag
 5. Fastsette kontingent
 6. Vedta Haugaland KunstVerks budsjett

Velge:

 1. Leder og nestleder
 2. Styremedlem(mer)
 3. Revisor og dennes stedfortreder

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på minst fem og maks syv medlemmer. Det kan velges inntil to varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Leder og varamedlemmer velges for ett år. Styremedlemmer velges for to år.

Styret skal bestå av minst 40% av hvert kjønn.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Haugaland KunstVerks økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Avgjøre hvem som til enhver tid får være leietakere hos Haugaland KunstVerk.
 • Representere Haugaland KunstVerk utad.
 • Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 • Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Grupper og avdelinger

Haugaland KunstVerk kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Haugaland KunstVerks årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers og gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Haugaland KunstVerk, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Haugaland KunstVerk utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av Haugaland KunstVerk kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Haugaland KunstVerk.Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Haugaland KunstVerk, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *